بازیابی کلمه عبور؟
 
  مطالب آموزشی مديريت فردي

مفهوم نوآوری در زندگی شخصی و حرفه ای

تهیه و تنظیم : محمدرضا دربندي

ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه به طور طبيعي دائماً در حال تغيير و تحول است و اگر بگوئيم كه بزرگترين مسأله اي كه هر فرد و هر سازمان امروزه با آن مواجه است، مسأله تحول و دگرگوني است زياد تند نرفته ايم. پذيرش تغيير در دنياي متحول كنوني از بزرگترين عوامل پیشرفت، دوام و بقاي  افراد و سازمان هاست، و تنها افراد و سازمان هايي مي توانند امیدوار به پیشرفت و حفظ موجوديت خود باشند كه بتوانند خود را با آهنگ اين تحولات اجتناب ناپذير هماهنگ سازند.  حال باید با شناخت عملی موانع بر سر راه نوآوری چه در حیطه ی شخصی و چه در حیطه ی حرفه ای زندگی مان سعی در برداشت این موانع نمائیم، چه اولین قدم عبور از موانع شناخت آن هاست...

حجم فایل:2/66 MB تعداد صفحات:5 صفحه
 
Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.