بازیابی کلمه عبور؟
 
  گواهینامه ها

موضوع: گواهينامه تاييد صلاحيت آموزشي
صادر کننده: شركت نفت
تاریخ صدور: 06/09/1389موضوع: توافق نامه اجراي پروژه هاي آموزشي و مشاوره مديريت
صادر کننده: شركت راهبران پتروشيمي
تاریخ صدور: 30/04/1389موضوع: فرهنگ سازي و استقرار نظام مديريت دانش در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
صادر کننده: رئيس دفتر پژوهش هاي نظري و مطالعات راهبردي نداجا(دريادار دوم سيد مهرداد آل احمد)
تاریخ صدور: 15/10/1390موضوع: تائیدیه فنی نرم افزار ايمني بهداشت و محيط زيست آرمانديس
صادر کننده: شوراي عالي انفورماتيك كشور
تاریخ صدور: 30/05/1390موضوع: تائیدیه فنی نرم افزار مديريت يكپارچه آرمانديس
صادر کننده: شوراي عالي انفورماتيك كشور
تاریخ صدور: 30/05/1390موضوع: تائیدیه فنی نرم افزار مديريت جلسات آرمانديس
صادر کننده: شوراي عالي انفورماتيك كشور
تاریخ صدور: 30/05/1390موضوع: تائیدیه فنی نرم افزار مستند سازي فني آرمانديس
صادر کننده: شوراي عالي انفورماتيك كشور
تاریخ صدور: 30/05/1390موضوع: تائیدیه فنی نرم افزار مديريت آموزش آرمانديس
صادر کننده: شوراي عالي انفورماتيك كشور
تاریخ صدور: 30/05/1390موضوع: تقديرنامه
صادر کننده: قائم مقام مدير عامل ساپكو
تاریخ صدور: 12/02/1386موضوع: تائيديه فني نرم افزار تضمين كيفيت آرمانديس
صادر کننده: شوراي عالي انفورماتيك كشور
تاریخ صدور: 30/05/1390


1 /
Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.